سایت تاما صفحه اول سایت تماس با ما ورود اعضاء پست الکترونیک
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
گروه آموزشی هنر
منوی اصلی

نمونه سوالات

ردیفعنوان نمونه سؤال ( جهت مشاهده نمونه سؤال ، روی عنوان نمونه سؤال کلیک نمائید )گــروه مربوطه
1سوال و راهنماي تصحيح امتحانات نهايي سال سوم متوسطه خردادماه 1395گروه بندی نشده
2تاریخ هنرایران /هنر آموزخانم جلالوندیگروه بندی نشده
3طرح درس عکاسی یک روزانه و سالانه /خانم شفیعی برزگرگروه بندی نشده
4عکاسی دو /هنرآموز خانم تقواییگروه بندی نشده
5نمونه سوال تاریخ هنر/مکعبگروه بندی نشده
6تاریخ هنر /هنر آموزخانم تقواییگروه بندی نشده
7نمونه سوالات تاریخ هنرجهان/هنر آموز خانم قرق در دوستگروه بندی نشده
8 سوال درسی طراحی یک هنرآموز مریم فراهانی گروه بندی نشده
9طرح درس طراحی /هنر آموز خانم فراهانیگروه بندی نشده
10نمونه سوالات /مبانی هنرهای تجسمی / چاپ دستی/ فتو شاپ/ طراحی/هنر آموز خانم پولادوندگروه بندی نشده
11نمونه سوالات مکاتب نقاشی چهره سازی/هنر آموز خانم پولادوندگروه بندی نشده
12نمونه سوالات تاریخ هنر ایران/هنر آموز خانم پولادوندگروه بندی نشده
13مبانی هنرهای تجسمی/خانم ایرانی هنر آموزمبانی هنر های تجسمی
14طرح درس سالانه خط در گرافیک/هنر آموز خانم امیریگروه بندی نشده
15طرح درس روزانه خط در گرافیک/هنر آموز خانم امیریگروه بندی نشده
16طرح درس سالانه چاپ دستی/هنر آموز خانم محمدیگروه بندی نشده
17مناظر مرایا/هنر آموز خانم محمدیگروه بندی نشده
18تصویرسازی/هنر آموز خانم محمدیگروه بندی نشده
19خط در گرافیک/هنر آموز خانم محمدیگروه بندی نشده
20تاریخ هنر جهان/هنر آموز خانم محمدیگروه بندی نشده
21تاریخ هنر ایران/هنر آموز خانم محمدیگروه بندی نشده
22عکاسی/هنر آموز خانم محمدیگروه بندی نشده
23چاپ دستی/هنر آموز خانم محمدیگروه بندی نشده
24مسابقات علمی وعملی/هنر آموزکرمی رادگروه بندی نشده
25فتوشاپ/هنر آموز خانم کرمی رادگروه بندی نشده
26کارل دراو/هنر آموز خانم کرمی رادگروه بندی نشده
27گرافیک سیاه و سفید/هنر آموزکرمی رادگروه بندی نشده
28گرافیک کامپیوتری/هنر آموزکرمی رادگروه بندی نشده
29گرافیک رنگی/هنر آموزکرمی رادگروه بندی نشده
30طراحی امور گرافیکی/هنر آموزکرمی رادگروه بندی نشده
31ایلستریتور/هنر آموز خانم کرمی رادگروه بندی نشده
32گرافیک رنگی2/هنر آموز خانم اقتصادیگروه بندی نشده
33گرافیک رنگی1/هنر آموز خانم اقتصادیگروه بندی نشده
34گرافیک رنگی/هنر آموز خانم اقتصادیگروه بندی نشده
35گرافیک سیاه وسفید/هنر آموز خانم اقتصادیگروه بندی نشده
36طرح درس مناظر ومرایا سالانه/خانم نجمی هنر آموزگروه بندی نشده
37طرح درس مناظر ومرایا روزانه/خانم نجمی هنر آموزگروه بندی نشده
38خط در گرافیک خانم نجمی هنر آموزگروه بندی نشده
39کارگاه هنر/هنر آموزخانم احمدیگروه بندی نشده
40تاریخ هنر /هنر آموزخانم احمدیگروه بندی نشده
41کارگاه هنر/ هنر آموزخانم احمدیگروه بندی نشده
42آزمون گرافیک کامپیوتری/مسابقاتگروه بندی نشده
43آزمون گرافیک کامپیوتری/مسابقاتگروه بندی نشده
44سوالات نهایی دیماه 94گروه بندی نشده
45مکاتب چهره سازیگروه بندی نشده
46طراحی امور گرافیکیگروه بندی نشده
47سوالات خود ارزیابی هوشمند با فرمت فلش برای مهارتهای گرافیک کامپیوتریگروه بندی نشده
48طرح درس گرافیک رایانهگروه بندی نشده
49فرم خام طرح درس گروه بندی نشده
50گرافیک کامپیوتریگروه بندی نشده
51طرح درس خط در گرافیکگروه بندی نشده
52طرح درس مبانی هنرهای تجسمیمبانی هنر های تجسمی
53سوالات نهایی تصویرسازی سال 1388تا 1394تصویر سازی
54سوالات نهایی طراحی2 سال 1388تا 1394گروه بندی نشده
55سوالات نهایی تاریخ هنر جهان سال 1388تا 1394گروه بندی نشده
56سوالات نهایی هندسه مناظر مرایا سال 1388تا 1394هندسه ومناظر ومرایا
57گرافیک رایانهگرافیک رایانه
58گرافیک رایانهگرافیک رایانه
59پیش دانشگاهی هنرگروه بندی نشده
60دریافت سوالات امتحانات نهایی شهریور1394گروه بندی نشده
61نهایی شهریور 94گروه بندی نشده
62کارگاه هنر دوکارگاه هنر
63هنر وادب فارسیگروه بندی نشده
64طرح درسگروه بندی نشده
65طرح درس کارگاه گرافیکگروه بندی نشده
66عکاسی 1گروه بندی نشده
67عكاسي ديجيتال گروه بندی نشده
68کارل دراوگروه بندی نشده
69طراحی امور گرافیکیگروه بندی نشده
70طراحی امور گرافیکیگروه بندی نشده
71طراحی عمومی چهرسازیگروه بندی نشده
72طراحی1و2گروه بندی نشده
73هندسه مناظر مرایاهندسه ومناظر ومرایا
74مجموعه سوالات دروس کاردانش تصویر سازی رایانهتصویر سازی
75مجموعه سوالات دروس کاردانش نقاشی چهرهنقاشی چهره
76مجموعه سوالات دروس کاردانش گرافیک رایانهگرافیک رایانه
77هندسههندسه ومناظر ومرایا
78کارگاه هنرکارگاه هنر
79تاریخ هنر جهانتاریخ هنر
80سیر هنر درتاریختاریخ هنر
81مناظر ومرایاهندسه ومناظر ومرایا
82هنر راهنماییهنر راهنمایی
83انسان فضا طراحیانسان فضا طراحی
84مبانی تصویر سازیتصویر سازی
85طراحیطراحی
86مبانی هنرهای تجسمیمبانی هنر های تجسمی
87تاریخ هنر ایرانتاریخ هنر
88کنکور هنر(عمومی و اختصاصی)گروه بندی نشده
89کارگاه هنرکارگاه هنر
90تاریخ هنر ایرانتاریخ هنر
91طراحیطراحی
92مبانی هنرهای تجسمیمبانی هنر های تجسمی
میزبانی و پشتیبانی : شرکت حساب رایان پارس