سایت تاما صفحه اول سایت تماس با ما ورود اعضاء پست الکترونیک
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
گروه آموزشی هنر
منوی اصلی

نمونه سوالات

ردیفعنوان نمونه سؤال ( جهت مشاهده نمونه سؤال ، روی عنوان نمونه سؤال کلیک نمائید )گــروه مربوطه
1تاریخ هنرایران /هنر آموزخانم جلالوندیگروه بندی نشده
2طرح درس عکاسی یک روزانه و سالانه /خانم شفیعی برزگرگروه بندی نشده
3عکاسی دو /هنرآموز خانم تقواییگروه بندی نشده
4نمونه سوال تاریخ هنر/مکعبگروه بندی نشده
5تاریخ هنر /هنر آموزخانم تقواییگروه بندی نشده
6نمونه سوالات تاریخ هنرجهان/هنر آموز خانم قرق در دوستگروه بندی نشده
7 سوال درسی طراحی یک هنرآموز مریم فراهانی گروه بندی نشده
8طرح درس طراحی /هنر آموز خانم فراهانیگروه بندی نشده
9نمونه سوالات /مبانی هنرهای تجسمی / چاپ دستی/ فتو شاپ/ طراحی/هنر آموز خانم پولادوندگروه بندی نشده
10نمونه سوالات مکاتب نقاشی چهره سازی/هنر آموز خانم پولادوندگروه بندی نشده
11نمونه سوالات تاریخ هنر ایران/هنر آموز خانم پولادوندگروه بندی نشده
12مبانی هنرهای تجسمی/خانم ایرانی هنر آموزمبانی هنر های تجسمی
13طرح درس سالانه خط در گرافیک/هنر آموز خانم امیریگروه بندی نشده
14طرح درس روزانه خط در گرافیک/هنر آموز خانم امیریگروه بندی نشده
15طرح درس سالانه چاپ دستی/هنر آموز خانم محمدیگروه بندی نشده
16مناظر مرایا/هنر آموز خانم محمدیگروه بندی نشده
17تصویرسازی/هنر آموز خانم محمدیگروه بندی نشده
18خط در گرافیک/هنر آموز خانم محمدیگروه بندی نشده
19تاریخ هنر جهان/هنر آموز خانم محمدیگروه بندی نشده
20تاریخ هنر ایران/هنر آموز خانم محمدیگروه بندی نشده
21عکاسی/هنر آموز خانم محمدیگروه بندی نشده
22چاپ دستی/هنر آموز خانم محمدیگروه بندی نشده
23مسابقات علمی وعملی/هنر آموزکرمی رادگروه بندی نشده
24فتوشاپ/هنر آموز خانم کرمی رادگروه بندی نشده
25کارل دراو/هنر آموز خانم کرمی رادگروه بندی نشده
26گرافیک سیاه و سفید/هنر آموزکرمی رادگروه بندی نشده
27گرافیک کامپیوتری/هنر آموزکرمی رادگروه بندی نشده
28گرافیک رنگی/هنر آموزکرمی رادگروه بندی نشده
29طراحی امور گرافیکی/هنر آموزکرمی رادگروه بندی نشده
30ایلستریتور/هنر آموز خانم کرمی رادگروه بندی نشده
31گرافیک رنگی2/هنر آموز خانم اقتصادیگروه بندی نشده
32گرافیک رنگی1/هنر آموز خانم اقتصادیگروه بندی نشده
33گرافیک رنگی/هنر آموز خانم اقتصادیگروه بندی نشده
34گرافیک سیاه وسفید/هنر آموز خانم اقتصادیگروه بندی نشده
35طرح درس مناظر ومرایا سالانه/خانم نجمی هنر آموزگروه بندی نشده
36طرح درس مناظر ومرایا روزانه/خانم نجمی هنر آموزگروه بندی نشده
37خط در گرافیک خانم نجمی هنر آموزگروه بندی نشده
38کارگاه هنر/هنر آموزخانم احمدیگروه بندی نشده
39تاریخ هنر /هنر آموزخانم احمدیگروه بندی نشده
40کارگاه هنر/ هنر آموزخانم احمدیگروه بندی نشده
41آزمون گرافیک کامپیوتری/مسابقاتگروه بندی نشده
42آزمون گرافیک کامپیوتری/مسابقاتگروه بندی نشده
43سوالات نهایی دیماه 94گروه بندی نشده
44مکاتب چهره سازیگروه بندی نشده
45طراحی امور گرافیکیگروه بندی نشده
46سوالات خود ارزیابی هوشمند با فرمت فلش برای مهارتهای گرافیک کامپیوتریگروه بندی نشده
47طرح درس گرافیک رایانهگروه بندی نشده
48فرم خام طرح درس گروه بندی نشده
49گرافیک کامپیوتریگروه بندی نشده
50طرح درس خط در گرافیکگروه بندی نشده
51طرح درس مبانی هنرهای تجسمیمبانی هنر های تجسمی
52سوالات نهایی تصویرسازی سال 1388تا 1394تصویر سازی
53سوالات نهایی طراحی2 سال 1388تا 1394گروه بندی نشده
54سوالات نهایی تاریخ هنر جهان سال 1388تا 1394گروه بندی نشده
55سوالات نهایی هندسه مناظر مرایا سال 1388تا 1394هندسه ومناظر ومرایا
56گرافیک رایانهگرافیک رایانه
57گرافیک رایانهگرافیک رایانه
58پیش دانشگاهی هنرگروه بندی نشده
59دریافت سوالات امتحانات نهایی شهریور1394گروه بندی نشده
60نهایی شهریور 94گروه بندی نشده
61کارگاه هنر دوکارگاه هنر
62هنر وادب فارسیگروه بندی نشده
63طرح درسگروه بندی نشده
64طرح درس کارگاه گرافیکگروه بندی نشده
65عکاسی 1گروه بندی نشده
66عكاسي ديجيتال گروه بندی نشده
67کارل دراوگروه بندی نشده
68طراحی امور گرافیکیگروه بندی نشده
69طراحی امور گرافیکیگروه بندی نشده
70طراحی عمومی چهرسازیگروه بندی نشده
71طراحی1و2گروه بندی نشده
72هندسه مناظر مرایاهندسه ومناظر ومرایا
73مجموعه سوالات دروس کاردانش تصویر سازی رایانهتصویر سازی
74مجموعه سوالات دروس کاردانش نقاشی چهرهنقاشی چهره
75مجموعه سوالات دروس کاردانش گرافیک رایانهگرافیک رایانه
76هندسههندسه ومناظر ومرایا
77کارگاه هنرکارگاه هنر
78تاریخ هنر جهانتاریخ هنر
79سیر هنر درتاریختاریخ هنر
80مناظر ومرایاهندسه ومناظر ومرایا
81هنر راهنماییهنر راهنمایی
82انسان فضا طراحیانسان فضا طراحی
83مبانی تصویر سازیتصویر سازی
84طراحیطراحی
85مبانی هنرهای تجسمیمبانی هنر های تجسمی
86تاریخ هنر ایرانتاریخ هنر
87کنکور هنر(عمومی و اختصاصی)گروه بندی نشده
88کارگاه هنرکارگاه هنر
89تاریخ هنر ایرانتاریخ هنر
90طراحیطراحی
91مبانی هنرهای تجسمیمبانی هنر های تجسمی
میزبانی و پشتیبانی : شرکت حساب رایان پارس